Czasownik wchodzi w następujące relacje leksykalno-semantyczne:

 

1. Relacje konstytutywne:

  • hiponimia / hiperonimia (iść → przemieszczać się);
  • meronima / holonimia czasownikowa (jeść → przełykać):
  • stanowość (bieleć się → biały);
  • procesywność (pobrudzić się →  brudny);
  • kauzatywność (poić → pić);
  • inchoatywność (zasnąć → spać);
  • presupozycja (umrzeć → żyć);
  • uprzedniość (siąść → leżeć | stać);
  • wielokrotność:

- dystrybutywność (pozabijać →  zabić),
- iteratywność (jadać → jeść).

2. Relacje jednostek leksykalnych:

  • aspektowość:

- czysta (budować wybudować),

- wtórna (pozabijać zabijać);

  • antonimia:

- komplementarna (wrócić z tarczą wrócić na tarczy),

- właściwa (wchodzić wychodzić);

  • konwersja (sprzedawać kupować);
  • derywacyjność (odwadniać ← woda);
  • zawieranie roli (V N):

- obiekt | pacjens (kartkować kartka),

- instrument (solić sól),

- rezultat (portretować portret),

- miejsce i czas (garażować garaż),

- czas (nocować noc).

 

3. Pozostałe relacje

  • bliskoznaczność (syninimia między jednostkami o istotnie różnych rejestrach stylistycznych: kochać sięobcować (cieleśnie)),
  • obiekt
  • subiekt
  • sposób
  • okoliczność
  • fuzzynimia synsetów (służyć ↔ cel).